Pravidla


Úplná pravidla akce na podporu prodeje 

CONTINENTAL: PŘEZUJ CHYTŘE” 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „CONTINENTAL: PŘEZUJ CHYTŘE“ (dále jen „promo akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla programu uvedená na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pořadatelem pozměněna pouze písemnou formou. Jediná platná pravidla jsou ta, která jsou aktuálně publikována na www.continental-cashback.cz.

Pořadatel programu

Continental Barum s.r.o., se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika
IČ: 45788235
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15057
(dále jen „pořadatel“)

Organizátor programu

FaceX Production s.r.o., se sídlem Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
IČ: 26867583
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50800
(dále jen „organizátor“).

1. Termín a místo konání dárkové akce

Promo akce s možností získat Benefit: 

  • 400 Kč za nákup 1 ks nákladní pneu Continental /kromě protektorů ContiRE/ o rozměru 19,5 '' 
  • 500 Kč za nákup 1 ks nákladních pneu Continental/Semperit /kromě protektorů ContiRE/ o rozměru 22,5  nebo rozměrů 385/55 R19,5 , 435/50 R19,5  nebo 445/45 R19,5. 

ZPĚT na bankovní účet účastníka, dále jen „Benefit“. 

Promo akce probíhá v termínu od 1. 8. 2020 do 31. 10. 2020 (dále jen „doba konání akce“) a vztahuje se na nákup nákladních pneu Continental /kromě protektorů ContiRE/, na území České republiky. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu promo akce.

2. Účast v promo akci

Promo akce je určená pro konečné spotřebitele nákladních pneumatik Continental (kromě protektorů ContiRE) nebo Semperit.

Promo akce se může zúčastnit každý podnikatel (fyzická i právnická osoba registrovaná na území České republiky) (dále jen „účastník“), který v průběhu konání akce zakoupí min. 6 ks a max. 80 ks nákladních pneumatik Continental (kromě protektorů ContiRE) o rozměru min. 19,5“ a tyto pneumatiky využije jako konečný spotřebitel – tj. přezuje je na nákladní vozidlo v rámci svého podnikání v oblasti autodopravy. 

Tato Promo akce se nevztahuje na nákup nákladních pneumatik Continental za účelem dalšího prodeje. 

Promo akce se nemůže zúčastnit žádný účastník, který má přímý obchodní vztah /tj. uzavřenou rámcovou kupní smlouvu/ s „pořadatelem“. 

Pořadatel dále upozorňuje na to, že podle aktuálně platných daňových předpisů je účastník podnikatel, který získá příjem prostřednictvím vyplaceného Benefitu, poplatníkem daně z příjmu z Benefitů plynoucích z obchodní činnosti. Účastníci Promo akce, pro něž je Benefit získaný v rámci Promo akce příjmem z obchodní činnosti, jsou povinni odvést daň z příjmu podle příslušných zásad zdanění obchodní činnosti. 

3. Registrace

Pro získání Benefitu 400 Kč, resp. 500 Kč z nákupu zpět (dále také jen „odměna“) se účastník musí zaregistrovat na internetových stránkách www.continental-cashback.cz nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení promo období, tj do 23:59:59 hodin dne 7. 11. 2020, přičemž musí úplně a pravdivě: 

  1. Vyplnit všechna registrační pole 
  2. Přiložit naskenovanou čitelnou kopii českého nákupního dokladu 
  3. Přiložit naskenované a bankou ověřené potvrzení o tom, že číslo bankovního účtu pro výplatu Benefitu patří účastníkovi, tj. firmě/podnikateli, který zakoupil pneumatiky a je uvedený jako odběratel na dokladu potvrzujícím koupi pneu (v případě, že není plátce DPH). U plátce DPH není nutné dokládat potvrzení o bankovním účtu – lze jej dohledat ve veřejných adresářích typu ARES. 

Jeden účastník může v průběhu konání akce registrovat více nákupních dokladů, které splňují podmínky akce. 

V průběhu celé akce může účastník registrovat max. 80 ks nákladních pneumatik Continental (kromě protektorů ContiRE). 

Originál nákupního dokladu je účastník povinen na žádost předložit pořadateli, anebo organizátorovi k případnému prokázání oprávněnosti získání „odměny“. 

Akceptujeme datum nákupu uvedené na prodejním dokladu od 1. 8. 2020 do 31. 10.2020.

Účastník nemá nárok na odměnu v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání odměny. Účastník nemá dále nárok na odměnu v případě, že se prokáže přímý obchodní vztah mezi účastníkem a pořadatelem programu. 

4. Odměny, způsob jejich předání a případné zrušení

Nárok na získání Benefitu 400 Kč, resp. 500 Kč z nákupu má každý účastník, který splní podmínky určené těmito pravidly. Každému řádně zaregistrovanému účastníkovi bude odměna zaslána jednorázově do 30. 11. 2020. Výše Benefitu Celkem se bude počítat podle následujícího vzorce: 

Benefit Celkem = 400 Kč * početregistrovaných a schválených nákladních pneu Continental (kromě protektorů ContiRE) v rozměru 19,5'' '' + 500 Kč * počet registrovaných a schválených nákladních pneu Continental (kromě protektorů ContiRE) v rozměru 22,5 '' 

V průběhu celé akce může účastník registrovat max. 80 ks nákladních pneumatik Continental (kromě protektorů ContiRE).

CashBack bude vyplácen v případě celkové registrace min. 6 ks nákladních pneumatik Continental (kromě protektorů ContiRE) a Semperit.

Výplata Benefitu Celkem se uskuteční na zadaný podnikatelský bankovní účet, který účastník uvede při registraci, jednorázově. Benefit bude vyplacen pořadatelem programu – společností Continental Barum s.r.o.. 

V případě vrácení zakoupených pneumatik v záruční době, vzniká účastníkovi povinnost vrátit získanou hotovost 400 Kč, resp. 500 Kč zpět na účet organizátora soutěže. Číslo bankovního účtu bude zasláno na vyžádání na adrese info@continental-cashback.cz.  

5. Oprávnění pořadatele

  1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit její pravidla, tj. i podmínky pro získání odměny 400 Kč/ 500 Kč z nákupu, a ve výjimečných případech akci i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu akce zahrnuje i právo nepřiznat účastníkovi odměnu, bude-li mít pořadatel důvodné podezření, že účastník porušil či se pokusil obejít pravidla akce. V takových případech je pořadatel oprávněn účastníka vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli.
  2. Odměnu nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Odměnu nelze vymáhat soudní cestou. Odměnu nelze vyplatit hotově v penězích ani za něj poskytnout jinou nepeněžitou náhradu, případně způsob předání. Pořadatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit druhy odměn. 
  3. Pořadatel je oprávněn namátkově zkontrolovat, zda pláště, za které byl vyplacen Benefit, byly skutečně namontovány na vozidla provozovaná účastníkem. Účastník se zavazuje mu při kontrole poskytnout součinnost. 

6. Ochrana a zpracování osobních údajů

Přihlášením do soutěže účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro tyto účely – více informací viz Souhlas se zpracováním osobních údajů.

7. Vyloučení z akce

Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo organizátorovi a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Z akce mohou rovněž být vyloučeni všichni účastníci, kteří poruší tato pravidla.

Kromě výše uvedených jsou z Promo akce vyloučeni podnikatelé, kteří mají přímý obchodní vztah /tj. uzavřenou rámcovou kupní smlouvu/ s „pořadatelem“.

8. Ostatní

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: info@continental-cashback.cz

V Otrokovicích, dne 1.8.2020