Pravidla

 Úplná pravidla akce na podporu prodeje
“CONTINENTAL: CASHBACK”
 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „CONTINENTAL: CASHBACK“ (dále jen „promo akce“ nebo "akce"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla programu uvedená na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pořadatelem pozměněna pouze písemnou formou. Jediná platná pravidla jsou ta, která jsou aktuálně publikována na www.continental-cashback.cz 

Pořadatel programu
Continental Barum s.r.o., se sídlem Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, Česká republika IČ: 45788235 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15057 (dále jen „pořadatel“)

Organizátor programu
 FaceX Production s.r.o., se sídlem Žerotínova 720/16, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika IČ: 26867583 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50800 (dále jen „organizátor“).

 1. Termín a místo konání dárkové akce
 
Promo akce s možností získat benefit:

  • 150 Kč za nákup 1 ks osobní pneu Continental o rozměru 16“ a větším

ZPĚT na bankovní účet účastníka, dále jen „Benefit“.

Promo akce probíhá v termínu od 15. 3. 2021 do 15. 5. 2021 (dále jen „doba konání akce“) a vztahuje se na nákup 4 ks osobních pneu Continental (Summer nebo all season) včetně montáže v servisech servisní sítí BestDrive na území České nebo Slovenské republiky. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu promo akce.

2. Účast v promo akci
 
Promo akce je určená pro konečné spotřebitele osobních letních/all season pneumatik Continental (kromě VAN pneu).

Promo akce se může zúčastnit každý spotřebitel (fyzická i právnická osoba registrovaná na území České republiky) (dále jen „účastník“), který v průběhu konání akce zakoupí 4 ks osobních pneumatik Continental (kromě VAN plášťů) o rozměru min. 16“ a tyto pneumatiky namontuje na vozidlo a využije je jako konečný spotřebitel.

Pro registraci do promo akce jsou akceptovány pouze prodejní doklady, které jsou hrazeny v hotovosti nebo kartou. 

Tato promo akce se nevztahuje na nákup osobních pneumatik Continental za účelem dalšího prodeje.

Promo akce se nemůže zúčastnit žádný účastník, který má přímý obchodní vztah /tj. uzavřenou rámcovou kupní smlouvu/ s „pořadatelem“.

Pořadatel dále upozorňuje na to, že pokud je účastník podnikatel, který získá příjem prostřednictvím vyplaceného benefitu, pak je podle aktuálně platných daňových předpisů poplatníkem daně z příjmu z benefitů plynoucích z obchodní činnosti. Účastníci promo akce, pro něž je benefit získaný v rámci promo akce příjmem z obchodní činnosti, jsou povinni odvést daň z příjmu podle příslušných zásad zdanění obchodní činnosti.

3. Registrace

Pro získání benefitu 150 Kč (dále také jen „odměna“) se účastník musí zaregistrovat na internetových stránkách www.continental-cashback.cz nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení doby konání akce, tj do 23:59:59 hodin dne 21. 5. 2021, přičemž musí úplně a pravdivě:

  1. Vyplnit všechna registrační pole
  2. Přiložit naskenovanou čitelnou kopii českého nákupního dokladu
  3. V případě, že je účastník podnikatel: přiložit naskenované a bankou ověřené potvrzení o tom, že číslo bankovního účtu pro výplatu benefitu patří účastníkovi, tj. firmě/podnikateli, který zakoupil pneumatiky a je uvedený jako odběratel na dokladu potvrzujícím koupi pneu (v případě, že není plátce DPH).  U plátce DPH není nutné dokládat potvrzení o bankovním účtu – lze jej dohledat ve veřejných adresářích typu ARES.

Jednotlivý registrovaný nákupní doklad musí obsahovat 4 ks osobních pneumatik Continental (kromě VAN pneu) + odpovídající počet montážních služeb. 

Jeden účastník může v průběhu konání akce registrovat maximálně jeden nákupní doklad, který splňuje podmínky akce. V průběhu celé akce může jeden účastník registrovat max. 4 ks osobních pneumatik Continental (kromě VAN pneu), fleetový zákazník/právnická osoba může registrovat max. 20 ks pneumatik Continental (kromě VAN pneu).

Originál nákupního dokladu je účastník povinen na žádost předložit pořadateli, popř. organizátorovi k případnému prokázání oprávněnosti získání „odměny“.

Akceptujeme datum nákupu uvedené na prodejním dokladu od 15.3. 2021 do 15.5.2021.

Účastník nemá nárok na odměnu v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání odměny. Účastník nemá dále nárok na odměnu v případě, že se prokáže přímý obchodní vztah mezi účastníkem a pořadatelem programu.

4. Odměny, způsob jejich předání a případné zrušení

Nárok na získání benefitu 150 Kč má každý účastník, který splní podmínky určené těmito pravidly. Každému řádně zaregistrovanému účastníkovi bude odměna zaslána jednorázově – nejpozději do 30. 6.2021.

Výplata benefitu Celkem se uskuteční na zadaný bankovní účet, který účastník uvede při registraci, jednorázově. Benefit bude vyplacen organizátorem programu.

V případě vrácení zakoupených pneumatik v záruční době, vzniká účastníkovi povinnost vrátit získanou hotovost zpět na účet organizátora soutěže. Číslo bankovního účtu bude zasláno na vyžádání na adrese  info@continental-cashback.cz. Demontáž vrácených pneumatik v záruční době musí proběhnout v servise BestDrive, ve kterém byly pneumatiky zakoupeny a namontovány.

Pro promo akci je v rámci České republiky a Slovenska připraveno celkem 2500 odměn v nominální hodnotě 150 Kč – v následujícím rozčlenění: 1500 odměn v nominální hodnotě 150 Kč pro pneumatiky o rozměru 17“ a více a 1000 odměn v nominální hodnotě 150 Kč pro pneumatiky o rozměru 16“.

5. Oprávnění pořadatele

  1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit její pravidla, tj. i podmínky pro získání odměny 150 Kč z nákupu, a ve výjimečných případech akci i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu akce zahrnuje i právo nepřiznat účastníkovi odměnu, bude-li mít pořadatel důvodné podezření, že účastník porušil či se pokusil obejít pravidla akce. V takových případech je pořadatel oprávněn účastníka vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli.
  2. Odměnu nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Odměnu nelze vymáhat soudní cestou. Odměnu nelze vyplatit hotově v penězích ani za něj poskytnout jinou nepeněžitou náhradu, případně způsob předání. Pořadatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit druhy odměn.
  3. Pořadatel je oprávněn namátkově zkontrolovat, zda pláště, za které byl vyplacen benefit, byly skutečně namontovány na vozidla provozovaná účastníkem. Účastník se zavazuje mu při kontrole poskytnout součinnost.
 

6. Ochrana a zpracování osobních údajů
 
Přihlášením do soutěže účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro tyto účely – více informací viz. Souhlas se zpracováním osobních údajů


7. Vyloučení z akce
 
Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo organizátorovi a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka, sourozenec. Z akce mohou rovněž být vyloučeni všichni účastníci, kteří poruší tato pravidla.
 
Kromě výše uvedených jsou z promo akce vyloučeni podnikatelé, kteří mají přímý obchodní vztah /tj. uzavřenou rámcovou kupní smlouvu/ s „pořadatelem“.

Cashback nelze kombinovat spolu s dalšími slevami či jinými akcemi jako je např. VIP poukaz aj.

8. Ostatní

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese:  info@continental-cashback.cz
alert('hello world');